رفتن به بالا
  • جمعه - ۲۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۴
  • کد خبر : ۳۳۶
  • مشاهده :  289 بازدید
  • چاپ خبر : آرام بخواب مرد روزهای سخت ایران

آرام بخواب مرد روزهای سخت ایران

آرام بخواب که تن خسته سالهامجاهدتت دیگرتوان صبوری ندارد مردسیاست ومهربانی… شوک پروازت دل مارابدفرو ریخت وداغت بد جگرمان راسوزاند آنقدرنابهنگام که قلب هایمان لحظه ای ایستاد ، پاهایمان سست شد ونگاهایمان خیره برخبری که فاجعانه بارترین خبرسالمان گشت . امیربی ریای مصلحت … دلم نه فقط از رفتنت که از سالها خون دل خوردنت […]

آرام بخواب که تن خسته سالهامجاهدتت
دیگرتوان صبوری ندارد

مردسیاست ومهربانی…
شوک پروازت دل مارابدفرو ریخت وداغت بد جگرمان راسوزاند
آنقدرنابهنگام که قلب هایمان لحظه ای ایستاد ،
پاهایمان سست شد ونگاهایمان خیره برخبری که فاجعانه بارترین
خبرسالمان گشت .

امیربی ریای مصلحت …
دلم نه فقط از رفتنت که از سالها خون دل خوردنت ازدست دوست ودشمن
ازخنجرهای موافق ومخالف که قلبت را چاک چاک مصلحت بینی خودشان کرد
به طرزوحشتناکی به درد آمده
من همپای تمام لحظه هایی که آمدی تاامشبی که قلب دردمندوخونت رابه بهانه سکته ای
به خدایت سپردی …داغدارم…
از اولین سیلی که درزندان های ساواک برای حفظ آرمانت وبرای وطن خوردی
وتا همین امروزی که تورا سیلی هازدند همسنگران همیشه همراهت درروزهای مبارزه …داغدارم…

چه تلخ ایران را به سوگ نشاندی مردصبوری وبردباری
باورکن ازایران بی تومیترسیم،
از سیاست بی تو میترسیم،
ازنبودت براین خاک میترسیم،
دیگربعدازتو هیچ تشخیصی به مصلحتمان نیست ، دیگر نهضت بی تو حتما خاک خواهدگرفت
دیگربعدازتو درمیدان حق خواهیمان بی پدروبیپشتوانه شدیم
اما …
اما…
اماتاریخ تورا درعظمتی پرشکوه برای نسل های بعد به تصویرخواهدکشید وتو درنگاه فرداهای همیشه این وطن ماندگارخواهی ماند
ازتبعید وشکنجه و قصه ترور تا ایستادگی ات به پای حقی که دشمن ودوست آن را نشانه کرده بودند
وتوماندگاری برسینه خسته همیشه تاریخ
چه درهیکله ی روزهای جهادومبارزه و انقلاب ، چه در وسعت روزهای تلخ وپرتلاطم
این سالهای اخیر
وتویک عمر درهیاهوی بی عاطفه گری ها واوج تهمت ها ورنگ عوض کردن رفیقان صبوری کردی ویک عمرسکوت نمودی فقط برای حفظ نظام

ذخیره انقلاب…
چه میدانستند توفرزند میرزاعلی وماه بی بی برسر سفره ای بزرگ شدی که سفره دارشهربود
کسی نمیداند قرآن خواندن وزیارت عاشوراهای پدرت درباغ های بهرمان وساده زیستی مادرت دراوج ثروت
ذره ذره اش درتو کاشته وذخیره شده بود

حیثیت ایران…
دل نجیبانه ات سالهاست آمیخته بااخلاقی بود که ازهمه آزارها میبخشیدومیگذشت
آنقدر رئوف وصبوربودی که جهانی را با پروازت به بهت کشاندی وداغی بر دل سینه های
حامیان وعزیزانت وملتی که امروز به اندازه همان روزهای شهادت بهشتی به مظلومیت توپی بردند …

امیرارسلان مظلوم ایران…
قلم لغزانم همپای ذهن آشوفته ام
برای ازتوگفتن توان ندارد
چگونه ازتوبگوید وقتی که هیچ چیزتسکین
اشک وداغ و ومصیبت ازدست دادنت نمیشود…

کسی نمیداند که این روزها چه خواستی ازخدا همینقدرمیدانیم که شوق پرواز
ورهاشدن ازتمام تعلقات برایت آرزویی شده بود که بارها صمیمانه برای فرزندان میهنت
دست به نگارشش بردی.

پس آرام بخواب مغز متفکر سیاست ایران
آرام بخواب مهربان همیشه قلبهایمان

بهشت آغوشش را بازکرده است که خستگی سالهای تن وروحت رابزداید
وتورا دربربگیرد که دیگر آرام درپهنای بهشتی ازنوروقرب خداوند ماوا بگیری…

بخواب امیرسرافراز ایران …
اما دعایت را ونگاهت را ازما واین وطن سیاه پوش این روزها
تب دارواشکباربرندار بگذار احساس کنیم که تو نرفته ای، هستی وباز برایمان درهمه عرصه ها پدرانه راه میگشایی.
بگذار بازهم خیالمان آسوده باشدکه هرجاگره برسیاست مملکت افتاد
مغزگره گشای توبه دادمان خواهدرسید
بگذارباورمان نشود که دیگرنیستی …..

هاشمی بهرمانی …
با قلبی فراترازغمگین بودن وچشمانی که برایت تلخ میگرید
میگویم:
سلام خدا وملائک خدا برتوباد
روحت شاد ویادت قرین رحمتی جاودانه وابدی .

خداحافظ مرد روزهای سخت ایران….

نسیم یحیوی

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه