رفتن به بالا
  • شنبه - 28 می 2022 - 23:10
  • کد خبر : ۱۸۸۵
  • چاپ خبر : خان الماس و آخرالزمان
مشاهیر لک /پیشگویی های خان الماس

خان الماس و آخرالزمان

#مشاهیر_لک #خان_الماس_و_آخرالزمان سرای رسانه لرستان گروه فرهنگ و رسانه : یاوران   آشو  یاوران آشو نطق  ازله   یاوران  آشو یانه  اخیاران   کو بستن کوکو هی  داد  او روژه گو و مگو بو حکوم  شاهان  «ترک تتر » میو یوم  یوم  زیای تر جور  بتر  میو دسداران بی  دس   بیدسان   نو بو بلال   جار […]

#مشاهیر_لک
#خان_الماس_و_آخرالزمان

سرای رسانه لرستان گروه فرهنگ و رسانه :

یاوران   آشو  یاوران آشو
نطق  ازله   یاوران  آشو

یانه  اخیاران   کو بستن کوکو
هی  داد  او روژه گو و مگو بو

حکوم  شاهان  «ترک تتر » میو
یوم  یوم  زیای تر جور  بتر  میو

دسداران بی  دس   بیدسان   نو بو
بلال   جار  کیشو  واحداْ  رو بو

نه مهر  نه  محبت  دل  بی  ذوق میو
خوشی  زمانه  کول چوی توق میو

دوران   دون   وه   دون   بر نمون میو
ده  ساله  صد سال  رهنمون  میو

صبیه  بکران  بی  حیا میو
وه   لفظ ویشان  شوهر  خا میو

حلال   ژه  هامسر  سخت بیزار میو
پدر ژه فرزند  عاصی   دار  میو

دور،   دور،   دروه  راس    نا دیاره
راس وه شی چوی سنگ کویٌنه مزاره

سر تا  سر  جهان  «فرنگ»  وا و  روس
بلنگٌ  بو   هر  جا   صدا  تول  وکوس

ژه   اسرار  حق  اولیا  ناسان
روشنه ن  وه  لای   گوهر   شناسان

هر ژه   هندوستان تا  وه  فرنگی
آراسته  میو  چن    توپ   جنگی

یالدار  و  بالدار وی  اوره وه
«صور  اسرافیل » وه  چوار دوره وه

غلغله «رومان» «خاقان»  و «قیصر»

چوی ملخ گیرو سرزمین یکسر(یه سر)

وه  ژیر بال «هت» طغیان کی ژه
خیزو  هیاهو  نامداران  یکسر

ژه   شام   تا  حلب ملک بخاران
ژه «پرکنه ی»  چین مهنک  سواران

ترکان   ژه   فراز   کردان  نه دامان
ار  پای   سهن کوه   سان  غلامان

کویان مار  گیرو دشتان سواران
ژهر  مار بیتر ژه    نیزه   داران

تک بدیم  وه  دم  نیش  ماره وه
نه   ناموس وه  دس نیزه  داره وه

ماران   مسلمان  رای حق  شناسن
سواران   کافر  خدا   نشناسن

ورخیزو   گاله  مهنک  سواران
«هت»  گیرو  ایران و فرنگ و توران

شراقه  شمشیر   بهرام  سر کشان
قیژه ناوکان تیر  نه  ترکشان

قیژه ی   ناوکان ریزه  الماسان
مشگنن  ساعد  حیدر   شناسان

نعره  شاه  حیدر  بریق   ذوالفقار
زه له درٌ    میو ساتی چن سوار

کاسه  کله سر  «قیصر» وه جام
پیاله «فغفور»  مجلس  عام  بو

اشرق   تا مشرق  اندر    تا بندر
صف دن  وه  حضور شاه  ساقی کوثر

مردم   بی سامان  دنیا  پر  آشو
مرید  او   کسه   آزاده   در چو

هر جا منورم  گشت  هی  هلاتن
صراف مزانو چوار گوشه  ماتن

بگیر   بگیره  سالدات  سالداته
آشوی شارانه «شاخوشین» واته

سرزمین   یکسر  مه گیلو  ژه رنگ
«هت» گیرو  ایران و  توران و فرنگ

اوسا پیدا  بو  شای  دلدل سوار
وه  تعجیل   و   تاو  بیو   آشکار

من وه   رکاوش   مه  گیلومه وه
شور رستاخیز  مه  خیزو  مه وه

تقاص مه کرم   ژه  مدعیان
اوسا  حقیقت  ظاهر  بو  عیان

شادی کن   شادی  عجو  تماشا
فکر   آخرن   نیه  ن   جای  حاشا

«خان الماس»  یقین   بکه رو   باور

وعده   تمامه    جهان  بو  یکسر

@lakestan

اخبار مرتبط